De winnende ingrediënten

donderdag 21 juli 2016

  • HANNN

In april 2016 stelden 78 Europese regio’s uit 22 Europese lidstaten zich kandidaat om voorbeeldregio op het gebied van Active and Healthy Ageing te worden. De Europese Commissie gaf iedereen als huiswerk mee onder andere uiteen te zetten in welke mate er een infrastructuur is die het mogelijk maakt innovaties in de zorg op te schalen. Op initiatief van HANNN en met input vanuit alle delen van het netwerk heeft Noord-Nederland een goede onderbouwing van de kandidatuur ingeleverd. Noord-Nederland behaalde de maximale score van vier sterren; een status die enkel aan 7 andere Europese regio’s is toegekend. Bovendien is Noord-Nederland de enige Nederlandse regio met een vier sterren status. 

De aanvraag diende invulling te geven aan de verschillende criteria, waaronder het inzichtelijk maken van de mate waarin de doelen van de regio gerealiseerd kunnen worden op de volgende niveaus:

  • Politiek
  • Organisatorisch
  • Technologisch
  • Financieel

Ook diende gedemonstreerd te worden in welke mate er een infrastructuur is die kennisoverdracht in de regio en daarbuiten mogelijk maakt, zodat enerzijds kennis verspreid wordt voor coaching en trainingsdoeleinden en anderzijds ter vergroting van het bereik van innovaties. Een ander criterium was de mate waarin de regio deelneemt aan Europese en internationale samenwerkingsverbanden en het de overdracht van innovaties vergroot. Bovendien moest de impact van de triple win approach in de regio aangetoond worden.

Bij het laatste criterium diende aangetoond te worden in welke mate er in de afgelopen drie jaar innovaties geïmplementeerd zijn die een bewezen positieve impact teweeg hebben gebracht bij 10-20% van de doelgroep. De volgende drie good practices hebben hoge ogen gegooid bij de Europese Commissie:

  1. Embrace
  2. EurSafety Health-Net en Health-i-care
  3. SPRINT@Work

Embrace is erop gericht de zelfstandigheid van 75-plussers in de thuissituatie te bevorderen. De tweede good practice betreft een grensoverschrijdend project gericht op het voorkomen van infecties in ziekenhuizen, met name bij oudere patiënten. SPRINT@Work heeft als doel de gezondheid op de werkvloer te bevorderen.

De Europese Commissie en kandidaat-regio’s hebben elkaars aanvragen beoordeeld en per criterium punten toegewezen. Noord-Nederland scoorde per criterium uitermate hoog wat heeft geresulteerd in de maximale score waarvoor vier sterren toegekend zijn.  

Een volledig overzicht van de criteria van de aanvraag vindt u hier.
Het overzicht van de Europese voorbeeldregio’s en de aan hen toegekende sterren vindt u hier.
Voor vragen over de aanvraag kunt u een e-mail sturen aan info@hannn.eu.   

Aandachtsgebieden

Healthy Ageing Network