Van Rijn: “Met SamenOud goud in handen!”

dinsdag 12 januari 2016

  • Zorg Innovatie Forum

Maandag 11 januari bezocht staatssecretaris Van Rijn SamenOud in woon-, zorg- en welzijnscomplex Meerstede in Emmen. SamenOud is het veelbelovende nieuwe zorgmodel voor thuiswonende ouderen, dat sinds 2012 gerealiseerd wordt in Veendam, Pekela en Stadskanaal en sinds vorig jaar ook in Emmen, Erica en Schoonebeek. Onderzoek toonde aan dat door SamenOud het welbevinden van ouderen en de kwaliteit van zorg toenemen. Tijdens het werkbezoek sprak Van Rijn met ouderen en professionals over hun ervaringen met SamenOud. Met de bestuurders van organisaties voor zorg en welzijn van beide regio’s, zorgverzekeraars en de gemeenten sprak Van Rijn over duurzame oplossingen voor de financiering van SamenOud.

In gesprek met ouderen en professionals
Het werkbezoek met de staatssecretaris kwam tot stand na een uitnodiging van de  organisaties betrokken bij SamenOud in Zuidoost Drenthe. Om een goed beeld te krijgen hoe SamenOud werkt in de praktijk, ging Van Rijn tijdens het werkbezoek eerst in gesprek met diverse ouderen en zorgprofessionals betrokken bij SamenOud. De boodschap die zij Van Rijn meegaven was dat SamenOud voor hen onmisbaar is.

In gesprek met aanbieders en financiers
Daarna ging Van Rijn uitgebreid in gesprek met de partijen die betrokken zijn bij het realiseren van SamenOud: de aanbieders en de financiers van SamenOud in Drenthe en Groningen. De aanbieders zijn de lokale huisartsen, Zorggroep Meander, Zorggroep Tangenborgh, Icare, Tinten Welzijnsgroep en Treant Zorggroep. De belangrijkste financiers zijn Zorgverzekeraar Menzis, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de gemeenten Stadskanaal, Veendam, Pekela en Emmen. Het UMCG ondersteunt de ontwikkeling en realisatie van SamenOud en voert het onderzoek uit.

Samen bespraken zij mogelijkheden om tot duurzame oplossingen te komen voor de financiering van SamenOud. Van Rijn concludeerde dat de aanwezige partijen met SamenOud “Goud in handen hebben”. Van Rijn is graag bereid experimenteerruimte te creëren om integrale zorg mogelijk te maken, indien dat nodig blijkt te zijn. Gespreksleider Frank van der Linden van Zorggroep Tangenborgh vatte samen: “Het gevoel overheerst dat we met SamenOud iets moois aan het doen zijn”.  Betrokken partijen concludeerden dat dit gesprek een goede start was voor een vervolg.

Financiering is een uitdaging
De betrokken organisaties botsen tegen de schotten tussen de verschillende financiers en hebben daarom Van Rijn uitgenodigd met hen hierover in gesprek te gaan.

Kenmerkend voor SamenOud is dat de zorg en begeleiding voor ouderen als het ware over ‘de schotten tussen organisaties en professionals’ heen georganiseerd wordt: zij werken in SamenOud goed met elkaar samen. Zover is het nog niet met de financiering van SamenOud: die moet van meerdere financiers komen. De huisarts en de wijkverpleegkundige worden betaald via de Zorgverzekeringswet (Zvw), de ouderenadviseur via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Specialist Ouderengeneeskunde via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Duidelijk positieve effecten
Onderzoek na twaalf maanden toont aan dat SamenOud doelmatige zorg realiseert: meer kwaliteit van zorg voor dezelfde kosten. Ouderen ervaren meer welbevinden en hebben het vertrouwen (langer) thuis te kunnen blijven wonen. SamenOud heeft ook een duidelijk effect op de ervaren kwaliteit van zorg door ouderen, en professionals kunnen beter ‘de vinger aan de pols houden’, vroegtijdig ingrijpen als dat nodig is, en escalaties voorkomen. Ook het effect van SamenOud op het zorggebruik en de kosten werden onderzocht.  De verwachting was dat SamenOud kosten zou besparen. Dat bleek niet het geval. Waarschijnlijk is een jaar daarvoor te kort.

Oudere als uitgangspunt
SamenOud is het nieuwe zorgmodel waarbij het welbevinden van thuiswonende ouderen het uitgangpunt is. Doel van SamenOud is dat ouderen zo lang als mogelijk en wenselijk prettig thuis kunnen blijven wonen. In SamenOud wordt de zorg en begeleiding door een Ouderenzorg Team van de huisartspraktijk ‘rondom de oudere’ georganiseerd: dicht bij de oudere thuis.

SamenOud wordt sinds begin 2012 gerealiseerd in Stadskanaal, Veendam en Pekela, waar zo’n 1500 ouderen begeleid worden door vijftien Ouderenzorg Teams. In het najaar van 2014 is SamenOud ook gestart in Drenthe. Daar begeleiden veertien Ouderenzorg Teams bijna 1400 ouderen. 

Aandachtsgebieden

Zorg Innovatie Forum