Regiotafel Groningen (22/3/2019): Verbinden en ontschotten in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

dinsdag 9 april 2019

 • AndersOud 2030

De eerste regiotafel van 2019 in Groningen was een drukbezochte interactieve bijeenkomst in het Martini Ziekenhuis op 22 maart met een 60-tal deelnemers.

Het thema was: Hoe maken we het ouderen gemakkelijk als zij thuis willen blijven wonen en ondersteuning vanuit de Wmo en de Zorgverzekeringswet nodig hebben?

Een thema wat raakt en waar diverse partijen mee stoeien, dat bleek wel. Zowel ouderen zelf, als diverse zorgprofessionals als diverse gemeenten en mensen uit de zorg/wonen/welzijn/onderwijs waren actief aanwezig.
Voor de pauze gaven twee wijkverpleegkundigen uit Ooststellingwerf een inspirerende presentatie die hun nieuwe efficiënte werkwijze lieten zien: wijkverpleegkundigen indiceren ook de huishoudelijke hulp. Het streven is om de indicatie voor verpleging en verzorging tegelijk te doen voor de Wmo zodat het simpel blijft in de uitvoering en de oudere en zijn mantelzorger er geen hinder van heeft dat er twee regelingen zijn. Deze werkwijze is samen met de gemeente Ooststellingwerf afgesproken omdat zij ook vinden dat het in het belang van hun inwoners is.
Een prachtig voorbeeld van wat mogelijk is als organisaties ‘gewoon’ doen en durven en vertrouwen op hun gezonde verstand. Ook zijn er diverse illustratieve filmpjes getoond over het sociaal netwerk als antwoord op Wmo, over tips en valkuilen van een keukentafelgesprek en over de betreffende wetten en indicaties en schotten.

Hierna zijn we uiteen gegaan in drie groepen waarin werd doorgepraat over waar tegenaan gelopen wordt, wat mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn en hoe het voor ouderen makkelijker gemaakt zou kunnen worden in de wirwar van wet- en regelgeving.

Praktijkervaringen vanuit de Wmo en Zvw
Er werden veel ervaringen vanuit de praktijk onderling uitgewisseld. Ook blijkt dat na de transitie van de AWBZ naar de Wmo en Zvw en Wlz de verpleegkundigen en casemanagers dementie vanuit het domein Zvw en de Wmo-consulenten en de leden van het sociaal team of WIJ-team elkaar veel beter weten te vinden. Er zijn korte lijnen als er eerst elk een afzonderlijk bezoek gebracht wordt; ook worden bezoeken voor een indicatie en Zvw en Wmo samen gedaan. Allemaal met het uitgangspunt hoe kunnen we de oudere en zijn mantelzorgers zo weinig mogelijk belasten met de regelgeving. De basis blijkt ook hier weer is het onderling vertrouwen bij mensen die vanuit verschillende regelingen werken. Een verdergaande afspraak is dat verpleegkundigen of casemanagers dementie ook een indicatie doen voor de Wmo ( en bij wijze van spreken naast hun indicatie Zvw tegelijk het keukentafelgesprek voor de Wmo doen. In Ooststellingwerf is dat met een eenvoudig formuliertje afgesproken; de verpleegkundige hoeft ook niet formeel op de indicatie Wmo te wachten maar kan direct huishoudelijke hulp inzetten.

Randvoorwaarden
Voor de ouderen en hun mantelzorgers moeten er ook snel allerlei voorzieningen beschikbaar zijn. De wijkverpleegkundigen en de leden sociaal team kunnen hun werk in het belang van de ouderen ook alleen maar goed en snel doen als deze voorzieningen er ook snel beschikbaar zijn.
De volgende punten werden benoemd:

 1. De rol van de wijkverpleegkundige wordt breder en pregnanter; maak daarom de opleiding toegankelijker en aantrekkelijker want er is een tekort. De wijkverpleegkundige zou een soort super casemanager moeten zijn.
 2. Verder moeten we vooral met elkaar in gesprek blijven , want we kunnen de regelgeving niet 123 veranderen. Het gaat telkens weer over vertrouwen en samenwerken.
 3. Aandacht voor maatwerk en cliëntgerichtheid i.p.v. te veel algemene collectieve voorzieningen
 4. Niet doordrammen in zelfredzaamheid; er zijn grenzen aan het voeren van de eigen regie.
 5. Hoe om te gaan met zorgmijders en mensen die eenzaam zijn of dreigen te vereenzamen.
 6. Urgente situaties: nog meer samenwerking tussen Wmo en Zvw.
 7. Voldoende capaciteit voor respijtzorg.
 8. Belang van integratie informele zorg en vrijwilligers in het formele netwerk.
 9. Er is terughoudendheid om beroep te doen op Wmo, men vindt het lastig vragen. Hoe verlaag je de drempel? Informatievoorziening over de ‘sociale kaart’ blijft nodig. Er is heel veel maar niet altijd bekend. Overigens willen we ook kunnen kiezen zodat er ook veel aanbod ontstaat waardoor een sociale kaart bijna niet actueel te houden is.
 10. De schotten leveren te veel administratie op. Ga daarom toewerken naar een integraal aanbod als ouderen zijn aangewezen op zorg vanuit de Zvw en ondersteuning vanuit de Wmo. Het voorstel is om de gemeente ten behoeve van haar burgers de verschillende geldstromen samen te laten voegen zodat zeker voor de meest kwetsbare burgers integrale zorg geboden kan worden.

Het vervolg
Kortom er is veel besproken, er zat dan ook veel kennis en ervaring in de grote groep. De Ouderendelegatie Friesland/Groningen van de Raad van Ouderen en het Zorg Innovatie Forum (ZIF) gaan verder met deze thematiek! We zullen verbinden waar mogelijk is en de landelijke Raad van Ouderen voeden de praktijkervaringen, inzichten en voorstellen vanuit deze bijeenkomst. Maar ook zullen we op korte termijn samen met de gemeenten verder zoeken naar mogelijkheden en ingang tot verbetering.
Het sociaal domein en de wetten daarin - dit gaat heel veel mensen aan, en zoals tijdens de regio-tafel gezegd werd: de schotten ‘doen zeer’. Een pleister op de wonde is niet meer voldoende. We zitten in grote veranderingen in het zorg- en welzijnslandschap en zullen er voor zorgen dat we ons flink bemoeien met de inrichting daarvan. U hoort van ons!

Meer informatie
Voor meer informatie over de Ouderendelegatie Friesland/Groningen van de Raad van Ouderen en het Zorg Innovatie Forum (ZIF) kunt u contact opnemen met Mirjam Valk (valk@zorginnovatieforum.nl) of met Nanuschka Csonka (info@andersoud2030.nl) of 050-8003245
 

Aandachtsgebieden

AndersOud 2030