Privacyverklaring

Stichting Zorg Innovatie Forum heeft als missie om structurele vernieuwingen en innovaties in zorg, welzijn, en sociaal domein in Noord-Nederland te initiëren, faciliteren en ondersteunen. Dat gebeurt in ons netwerk met ruim 40 stakeholders, waarin een breed samenspel tussen zorgaanbieders, verzekeraars, instellingen uit het sociale domein, woningbouwcorporaties en kennisinstellingen plaatsvindt.  Om te voldoen aan deze missie, verwerken we persoonsgegevens. Wij hechten er waarde aan om zorgvuldig om te gaan met deze persoonsgegevens. We houden ons hierbij aan de eisen van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we dat doen. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar info@zorginnovatieforum.nl

Contactgegevens Stichting Zorg Innovatie Forum
Postadres:          Postbus 1047, 9701 BA Groningen
Telefoon:            050-8003245
E-mail:                 info@zorginnovatieforum.nl
Website:              www.zorginnovatieforum.nl 

Verwerking Persoonsgegevens
Stichting Zorg Innovatie Forum verwerkt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van hoe u gebruik maakt van onze diensten. U verstrekt bijvoorbeeld persoonsgegevens door zich aan te melden voor onze nieuwsbrief, deel te nemen aan een bijeenkomst, of door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, functie en organisatie, (post)adres, en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch  

Doeleinden Verwerking Persoonsgegevens
Stichting Zorg Innovatie Forum verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Het verzenden van onze nieuwsbrief aan de nieuwsbrief-abonnees, om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier heeft ingevuld, als u zich aanmeldt voor één van onze bijeenkomsten of voor het uitvoeren van onze netwerkfunctie in Noord-Nederland), en om u te informeren over wijzigingen van diensten of nieuwe ontwikkelingen. 

Grondslagen Verwerking Persoonsgegevens
Stichting Zorg Innovatie Forum verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende gronden: Op basis van toestemming: u geeft zelf gegevens af wanneer u bijvoorbeeld een bijeenkomst bezoekt zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, of pp basis van uitvoering van een overeenkomst: wanneer er een getekende overeenkomst bestaat tussen Stichting ZIF en een rechtspersoon of individu.  

Bewaartermijn Persoonsgegevens
Stichting Zorg Innovatie Forum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld of totdat u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld. Zo hanteren we onder andere de volgende bewaartermijnen:
- Nieuwsbrief inschrijving: voor onbepaalde tijd. Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, blijft uw emailadres bewaard op een lijst met ‘unsubscribers’. Dit is zodat het mailsysteem – in dit geval MailChimp – uw emailadres niet per ongeluk opnieuw kan inschrijven bij een synchronisatie van de maillijst. Dit is een standaard instelling van MailChimp die niet aangepast kan worden. Wilt u toch uw emailadres ook van deze ‘unsubscibers’-lijst laten verwijderen? Stuur dan een verzoek naar info@zorginnovatieforum.nl.
- Contactformulieren en aanmelding voor bijeenkomsten op de website: voor onbepaalde tijd. Voor formulieren op pagina’s binnen www.zorginnovatieforum.nl die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door Kirra CMS. Deze staan altijd op servers die door iWink worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Om deze verzoeken en inschrijvingen op een goede manier te kunnen afhandelen, worden de contactgegevens bewaard door Stichting Zorg Innovatie Forum. Om de aanmeldingen voor bijeenkomsten te kunnen bijhouden, ook wanneer deze via de email plaatsvinden, worden uw contactgegevens bewaard door Stichting Zorg Innovatie Forum. 

Delen Persoonsgegevens met Derden
Stichting Zorg Innovatie Forum deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo kunnen wij persoonsgegevens met onze partners delen als dit ten goede komt aan het behalen van onze doelstelling: het initiëren, faciliteren en ondersteunen van innovaties in zorg, welzijn en sociaal domein in Noord-Nederland. Er zijn verschillende partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht (denk bijvoorbeeld aan MailChimp voor de nieuwsbrieven). Met hen sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Zorg Innovatie Forum blijft wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Dat kan op verschillende manieren: Wanneer u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief kunt u via een link onderaan elke mailing uw email-voorkeuren aanpassen of zich uitschrijven voor de mailings. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Zorg Innovatie Forum.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorginnovatieforum.nl. We reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen vier weken. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Zorg Innovatie Forum neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via  info@zorginnovatieforum.nl.

Wijzigingen in privacybeleid
Het privacybeleid van Stichting Zorg Innovatie Forum zal wijzigen als nieuwe ontwikkelingen of wetgeving daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op onze website: www.zorginnovatieforum.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.