Wat Beweegt Ouderen?image

Wat Beweegt Ouderen?

Een project gericht op bevordering van de leefbaarheid en beweging in een aantal wijken in Coevorden.

‘Wat beweegt Ouderen?’ is een door ZonMw gefinancierd project wat plaatsvindt in de gemeente Coevorden, waarbij het Zorg Innovatie Forum de projectleiding en de actiebegeleidende rol heeft. Het doel is om samen met bewoners uit twee wijken te komen tot een voorstel voor de gemeente om leefbaarheid en beweging in de wijken te kunnen bevorderen. Het voorstel zal worden gedragen door bewoners en partijen in een netwerk waarbij het hoofddoel is om ‘in beweging te komen’. Een fysieke, maar zeker ook sociale beweging. Het project loopt tot het voorjaar van 2022. Het ZIF werkt in dit project samen met Adema Architecten en het model Positieve Gezondheid van Huber staat hierbij centraal. 

‘Inrichting van de leefomgeving en publieke ruimte’ is een manier om bij te dragen aan de Positieve Gezondheid. De nieuwe omgevingswet eist van gemeenten dat er rekening wordt gehouden met gezondheidsaspecten bij het vormgeven van lokaal beleid en de uitvoering van daaruit voortvloeiende projecten. Wij gebruiken bij het ontwikkelen en inrichten van de leefomgeving het Louis Bolk model. Samen met de gemeente en andere stakeholders wordt dit ingezet om zicht te krijgen op processen en activiteiten op buurt- of wijkniveau. Dit instrument wordt aangeraden in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024

Bouwen aan draagvlak
Met dit model voeren wijkbewoners en andere betrokkenen met onze onderzoekers een gesprek over gezondheid en leefomgeving. Samen vullen ze de zes domeinen van het Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving in, zoals die te zien zijn in de onderstaande afbeelding.

Wat Beweegt Ouderen? foto 2

Deze aanpak heeft tal van voordelen, en het model is dan ook inmiddels breed omarmd, omdat het over gezondheid in de breedste zin gaat en gestoeld is op zes pijlers. Bovendien bouw je tijdens het proces samen aan draagvlak. Vaak zie je dat gemeente en burgers verschillende ideeën hebben over wat er moet gebeuren in de wijk. Samenwerken en elkaar vinden is dan lastiger. Het is aan ons om de synergie te vinden en activiteiten aan te laten sluiten op de behoeften van bewoners. Daarnaast voeren we een leefomgevingsscan uit, ontwikkeld op basis van Positieve Gezondheid. We lopen met mensen door de wijk, vullen gezamenlijk een casus-specifieke vragenlijst in en nemen interviews af om een goed beeld te krijgen van verschillende perspectieven op en verbetermogelijkheden vanuit de leefomgeving. Zo kunnen partijen erin slagen om tot gezamenlijke plannen en uitvoering te komen. 

We werken ontwerpgericht en gebruiken hiervoor het Double-Diamond model van Design Thinking, dat vier fasen kent: Discover, Define, Develop en Deliver. Het gaat in een iteratief proces, waarbij de betrokken actieonderzoeker de volgende stap in het onderzoek baseert op wat in de vorige stap ontdekt is, om het genereren van diverse oplossingsrichtingen die in de Deliverfase worden geconvergeerd tot werkbare oplossingen voor de praktijk. Het doel is om te werken aan een goed functionerend en duurzaam netwerk in Coevorden en Zuid-Drenthe rondom bewegen in de publieke ruimte. 

                                                                       

                                                                                Double Diamond model - Design Thinking Methode

Andere activiteiten

Icon