Stem van Ouderenimage

Stem van Ouderen

Acht regionale ouderennetwerken bundelen hun krachten om de stem van ouderen te laten horen.

In de Stem van Ouderen bundelen acht regionale ouderennetwerken in heel Nederland hun krachten om inclusieve ouderenparticipatie te bevorderen en het vertegenwoordigen van de stem van ouderen. Deze bijzondere samenwerking zorgt ervoor dat ouderen vanuit het hele land gezien en gehoord worden.  Het Zorg Innovatie Forum is de landelijke coördinator van de Stem van Ouderen. 

De regionale netwerken werken nauw samen met de Raad van Ouderen, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de minister van VWS. Vanuit elke provincie neemt één oudere zitting in de RvO. Deze ouderen worden gevoed vanuit hun achterban in één van de acht regio's. Daarnaast zijn veel van de ouderen die betrokken zijn bij de Stem van Ouderen actief in bijvoorbeeld Adviesraden Sociaal Domein, WMO-raden en bij seniorenbonden in hun eigen gemeente of omgeving.

Directeur-bestuurder Karin Kalverboer is erg blij met de samenwerking. "Samen met de acht regio's, waarvan Platform Pouwer twee regio's coördineert, willen wij de komende jaren echt luisteren naar de veelkleurige stem van ouderen, de wederzijdse kennisuitwisseling versterken en de regionale samenwerking uitbreiden."

Stem van Ouderen foto 2

De regio's

De acht aangesloten regio's vormen een landelijk dekkend netwerk. Elke regio heeft een coördinator en delegatie gevuld met actieve ouderen. Meer weten over de regio's? Klik dan hieronder op een regio om naar de website te gaan!

  1. Ouderennetwerk Platform Pouwer Groningen en Friesland
  2. Ouderennetwerk Platform Pouwer Drenthe en Overijssel 
  3. Stichting Regionaal Ouderennetwerk Amsterdam
  4. Ouderennetwerk Zuid-Holland Noord 
  5. NUZO (Utrecht)
  6. Genero Zuid-West Nederland
  7. Doelgroepenpanel Netwerk 100
  8.  Netwerk Senioren Limburg

Wilt u ook bijdragen aan de zichtbaarheid van ouderen? Houd dan onze nieuwsbrief, website en www.platformpouwer.nl in de gaten! Wilt u graag samenwerken om iets te betekenen voor ouderen in Noord-Nederland? Neem dan contact op via pouwer@zorginnovatieforum.nl!

Lees hieronder meer over de netwerken!

Ouderennetwerk Platform Pouwer Groningen en Friesland

Platform Pouwer is de plek voor Ouderenparticipatie in Noord-Nederland. In het Ouderennetwerk Groningen-Friesland bundelen 10 actieve ouderen hun kracht rond verschillende thema’s als wonen, leefomgeving, armoede en ouderenparticipatie en laten hun stem horen samen met professionals die lid zijn van het Platform. De ouderen uit het netwerk zijn onder andere verbonden aan Stichting Friese Ouderen, het Clockhuys Plein, Adviesraden Sociaal Domein en Humanitas in Midden- Groningen. Platform Pouwer heeft in Groningen bijgedragen aan een project van Biblionet Groningen waarin ouderen uit diverse gemeenten leerden om hun eigen verborgen verhaal te vertellen. Daarnaast is Platform Pouwer actief betrokken bij het opzetten van een laagdrempelige ontmoetingsplek in Haren, voor (eenzame) ouderen. uit onderzoek van een geriater onder senioren uit Haren en omliggende dorpen bleek namelijk dat hier veel behoefte aan was! Platform Pouwer neemt ook deel aan diverse landelijke projecten, waaronder het ABOARD-project. Dit project is gericht op Alzheimer stoppen voor het start. Gezamenlijk zetten wetenschappers, de zorg en maatschappelijke organisaties zich hiervoor in. Via onder andere vragenlijsten aan ouderen en het vormen van een klankbordgroep laten ouderen hun stem horen in dit project. Erg belangrijk bij een thema waar zoveel ouderen mee te maken krijgen!

Ouderennetwerk Platform Pouwer Drenthe en Overijssel
In het Ouderennetwerk Drenthe-Overijssel bundelen 12 actieve ouderen hun kracht rond verschillende thema’s. De betrokken ouderen zijn bijvoorbeeld actief in ASD Coevorden en Deventer, bij het COC of in kerkelijke gemeenschappen. Er is een actieve binding met Denktank 60+ Noord en andere lokale netwerken.

In 2023 organiseerde het Ouderennetwerk onder andere bijeenkomsten over wonen, leefomgeving en mobiliteit en ouderenparticipatie in de zorg. De betrokken ouderen denken graag mee met bijvoorbeeld ziekenhuizen als Isala en onderwijsinstellingen als Windesheim en VIAA Hogeschool.

In Overijssel verzorgt Platform Pouwer ieder jaar op de landelijke Dag van de Ouderen een netwerkmiddag voor actieve ouderen uit de provincie. Zij wisselen kennis en informatie uit, en kiezen belangrijke thema’s. Afgelopen jaar stond mobiliteit en mantelzorg op de agenda. Twee thema’s die voor ouderen erg belangrijk zijn!

Stichting Regionaal Ouderennetwerk Amsterdam
Stichting Regionaal Ouderennetwerk Amsterdam is een nieuw netwerk dat zich in Noord-Holland hard maakt om de stem van ouderen te laten horen. Vanaf 2024 is dit de organisatie die met diverse actieve ouderen uit Amsterdam en uit andere gemeenten in Noord-Holland invulling geeft aan het luisteren naar en verzamelen van diverse stemmen van ouderen. Het is een startend en open netwerk voor ouderen die interesse hebben om in het Noord Hollandse Ouderennetwerk te participeren. Diversiteit staat hoog op de agenda. Het netwerk ondersteunt vanuit deze meerstemmigheid de Raad van Ouderen in hun gevraagde en ongevraagde adviezen aan de minister en er wordt o.a. samengewerkt met Ben Sajet. Het netwerk zal zich de komende periode verder uitbreiden. Ouderen die interesse hebben om hieraan deel te nemen en een sterke binding met hun regio hebben en over een groot netwerk beschikken worden van harte uitgenodigd om actief te gaan deel te nemen!

Ouderennetwerk Zuid-Holland Noord
Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord is één van de acht regionale ouderendelegaties die vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn gestart om het ouderenperspectief in te brengen bij onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen.

Het Ouderenberaad is een vaste samenwerkingspartner van het LUMC (de opleiding geneeskunde, de master Vitality and Ageing, en het wetenschappelijk onderzoek), de Hogeschool Leiden (Werkplaats Sociaal Domein) en het Universitair Netwerk voor de Care sector in Zuid-Holland (UNC-ZH). Daarnaast heeft het Ouderenberaad zich als samenwerkingspartner verbonden aan de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord.

Op regionaal en nationaal niveau beoogd het Ouderenberaad inhoud te geven aan het motto: Praat mét ouderen, niet óver. De twintig leden van het Ouderenberaad denken mee over onderwijs doelen, de inhoud en richting van het onderwijs aan aanstaande zorg- en welzijnsprofessionals. Ze participeren in onderzoeken, benaderen hun achterban en vertalen resultaten naar de doelgroepinput. Binnen het Ouderenberaad ontwikkelen de leden activiteitenplannen die passen bij de missie. In drie werkgroepen: Beleid, Onderwijs en Onderzoek en Communicatie, werken de leden met hun achterban aan belangrijke thema’s. Vragenlijsten worden uitgezet en verwerkt en de ouderen laten hun stem horen in diverse projecten.

NUZO (Utrecht)
Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen, NUZO, werd in 2008 opgericht in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Het NUZO is verbonden aan het UMC Utrecht en gevestigd in het Julius Centrum, kenniscentrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde.

In het NUZO werkt de Ouderendelegatie, bestaande uit twaalf ouderen, samen met de Regiegroep: vertegenwoordigers van UMC Utrecht, AxionContinu, U-Centraal, het Diakonessenhuis en Careyn met verschillende partners uit zorg en welzijn. 

Het NUZO werkt daarnaast met het Ouderenpanel dat als klankbord fungeert. NUZO wil de samenhang in welzijn, zorg en wonen voor en mét ouderen verbeteren. Vanuit de visie van positieve gezondheid werkt NUZO aan een duurzame, integrale aanpak in ouderenzorg- en welzijn in de brede regio Utrecht. Dit doet het NUZO door het signaleren en oppakken van knelpunten en behoeften van ouderen in de regio. Door het delen van kennis en ervaring, het uitvoeren van projecten en best practices en het verspreiden van de resultaten hiervan in de brede regio.

Belangrijke thema’s
In vier themagroepen wordt gewerkt aan projecten met impact voor ouderen:

> Wonen/mobiliteit/publieke ruimte

> Gezondheid & preventie

> Welzijn & waarde

> Communicatie & burgerparticipatie 

 Genero Zuid-West Nederland
In Generaties Ouderen, ofwel: Genero, werken organisaties uit Zuidwest Nederland samen om wonen, welzijn en zorg voor (kwetsbare) ouderen te verbeteren. We helpen bij het oplossen van knelpunten die ouderen, hun naasten of zorgprofessionals signaleren. We ontwikkelen verbeterinitiatieven, delen kennis over effectieve ouderenzorg en ondersteunen de implementatie ervan. Ook realiseren we ontmoetingen tussen allerlei partijen binnen het netwerk

Dit alles altijd voor en mét ouderen. Vanuit een positieve kijk op ouder worden bieden we vanuit ons netwerk een podium aan het kenniskapitaal van ouderen. Op verschillende manieren benutten we hun doe- en denkkracht binnen het netwerk. Het inzetten op deze kracht van ouderen en het horen van de stem van ouderen, is in lijn met onze visie van essentieel belang. Helemaal in deze tijd. Want waar de wachtlijsten voor het verpleeghuis steeds langer worden en het personeelstekort blijft toenemen, groeit aan de andere kant een vitale groep ouderen die nog veel te bieden heeft.

Onze wens? Dat iedereen oud kan worden met een lach! Uiteraard zonder de problemen weg te lachen. Want aan het ouder worden zijn immers ook kwetsbaarheden verbonden.

Doelgroepenpanel Netwerk 100
In regio Zuid-Gelderland wordt door de partners die betrokken zijn bij ouderen vanuit welzijn, zorg, onderwijs en onderzoek al jaren goed samengewerkt in het samenwerkingsverband Netwerk 100. Er ligt veel nadruk op de ontwikkeling van lokale netwerkzorg voor ouderen, waardoor de implementatie van allerlei onderwerpen die de ouderen aangaan relatief makkelijk verloopt Denk bijvoorbeeld aan thema’s als valpreventie, proactieve ouderenzorg en signalering van kwetsbaarheid

Het Doelgroeppanel van Netwerk 100 heeft een belangrijke rol bij agendering van onderwerpen die de ouderen aangaan. De ouderen uit dit panel denken mee en brengen het perspectief van ouderen in. Is het onderwerp bijvoorbeeld gericht op het welzijn en welbevinden van ouderen, maar ook is: is het begrijpelijk voor ouderen? Ook hebben de leden een actieve inbreng bij projecten met partners uit het samenwerkingsverband, onder het motto: spreek niet over de ouderen, zonder de ouderen!

 Netwerk Senioren Limburg
In dit netwerk werken zeer uiteenlopende organisaties van senioren samen. Bijvoorbeeld de seniorentak van de vakbonden FNV en CNV, Diversiteitsplatforms en seniorenorganisaties als KBO en PCOB. Doel is samen opkomen voor de belangen van senioren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het leveren van input voor verkiezingsprogramma’s en het coalitieakkoord van provinciale staten. Zo proberen we er samen voor te zorgen dat senioren de juiste aandacht krijgen in het beleid van de provincie.

Uniek daarbij is dat KBO Limburg, en deels ook andere participanten, een door de provincie erkende maatschappelijke organisatie is. Een partnerschap bedoeld voor het continu verbeteren van de aansluiting van de activiteiten bij het provinciale beleid. Samen zetten wij ons in voor het vergroten van de zelfredzaamheid en de samenredzaamheid van Limburgers die in een kwetsbare positie leven. Samen vormen we een breed netwerk en zijn een belangrijk onderdeel van de sociale basisinfrastructuur in Limburg. De maatschappelijke organisaties brengen mensen met elkaar in verbinding en helpen hen mee te doen in hun omgeving.

Het Netwerk Senioren Limburg werkt ook samen met de Academische Werkplaats Ouderenzorg en het Alzheimer Centrum Limburg. Doel daarbij is het realiseren van de best passende zorg voor ouderen. KBO Limburg is kartrekker en penvoerder van NSL.

Andere activiteiten

Icon